ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2566

− Aug 23,2022 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2566  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ภาคพิเศษ) ทั้งนี้ มีการจัดการเรียนการสอนโดย จัดสอนในวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. (ออนไลน์)  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย)    รายละเอียดการรับสมัครสอบ  

 Back