ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

− Aug 08,2022 −

     นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1  ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1  ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565  ลงนามสัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมส่งคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  

     สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ สามารถติดตามผลการอนุมัติได้ในรอบถัดไป หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


ขั้นตอนการเซ็นสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

กรณีที่ 1 นักศึกษามาติดต่อเซ็นสัญญาที่ห้องกองทุนกู้ยืม

1.1 นักศึกษาแจ้งลำดับตามประกาศเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนเพื่อเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน

1.2 ผู้กู้ยืมที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องพาผู้แทนโดยชอบธรรมตามรายชื่อในประกาศเซ็นสัญญากู้ยืมเงินมาด้วย

 

กรณีที่ 2 นักศึกษาปริ้นสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเอง

2.1 ผู้กู้ยืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กยศ.Connect” ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน คือ “ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตามบัตรประชาชนของนักศึกษาตัวแรก ตามด้วยวันเดือนปีเกิด 8 หลัก” (ถ้าไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้นักศึกษาเข้า “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง) และเข้าสู่ระบบ

2.2 เลือกเมนู “ยื่นกู้” และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนาม

2.3 เลือกเมนู “เบิกเงินกู้ยืม” และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนาม

ปริ้นเอกสารทั้ง 2 รายการจำนวน 2 ชุด

 

วิธีลงนามและเอกสารประกอบการส่งสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม มีดังนี้

          1. สัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 2 ชุด

- กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์แล้ว นักศึกษาลงนามในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเพียงคนเดียว  และต้องมี พยานลงนามมาด้วย 1 คน 1 ช่อง

     - กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามตามชื่อที่ปรากฏในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเงิน และต้องมีพยานลงนามมาด้วย 1 คน 1 ช่อง

2. เอกสารประกอบ

- กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์แล้ว แนบสำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น (ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เหมือนกับการลงชื่อในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม)

-  กรณีที่มีผู้แทนโดยชอบธรรมลงนาม ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมมาด้วย 2 แผ่น (ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เหมือนกับการลงชื่อในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม)

               (สำเนาบัตรประชาชนทุกแผ่นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อจากเจ้าของเอกสารด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)

การจัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อเซ็นสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมได้  สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังนี้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ห้องกองทุนกู้ยืม)

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 


ประกาศรายชื่อ (แยกตามคณะ)Back