ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

กสส.จับมือ มกธ. จัดอบรม “วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน” สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิเสรีภาพแก่บุคลากรทางการศึกษา

− Aug 01,2022 −

   

กสส.จับมือ มกธ. จัดอบรม “วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน” สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิเสรีภาพแก่บุคลากรทางการศึกษา

        กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กสส.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำความรู้ไปขยายผลในสถานศึกษา  สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากร  นิสิตและนักศึกษาให้เคารพสิทธิของตนเอง ลดการละเมิดสิทธิของผู้อื่น  และลดการละเมิดกฎหมาย  ทำให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงอย่างยั่งยืน
        การจัดฝึกอบรมดังกล่าว  นายเรืองศักดิ์  สุวารี  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีนายณัฐพล  ด่านจิตร์ตรง  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดอบรม  ทั้งนี้  ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมผู้บริหาร  คณาจารย์  ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วย
        การอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ  โดยมี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  นักวิชาการ  บุคลากร  นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารอินเตอร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back