ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มกธ.จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคม รวมพลังรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

− Jun 24,2022 −

มกธ.จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคม รวมพลังรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์นำนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  อาทิ  สำนักงานเขตทวีวัฒนา  สน.ศาลาธรรมสพน์  โรงเรียนและชุมชนวัดปุรนาวาส  ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโอกาสดังกล่าว  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด  และกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด  อีกทั้งช่วยสร้างแรงเสริมให้ประชาชนในสังคมเกิดความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง  ครอบครัว  สังคม  ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด  
        การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดย รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  และมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA)  ที่กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back