ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

− Jun 04,2022 −

ตำแหน่งที่ 1. อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน: -

ระดับการศึกษา: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาพยาธิวิทยา

ปฏิบัติงาน:  ภาควิชาปรีคลินิก

คุณสมบัติ :

1.เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน บริการวิชาการด้านพยาธิวิทยา หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาธิ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

4. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้

- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 425

- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79

- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60

- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4

อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ)

  1. ทดสอบทัศนคติในการเป็นเป็นอาจารย์
  2. เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กำหนด 30 นาที โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซักถาม
  3. สัมภาษณ์เรื่องอื่น ๆ

 

เปิดรับสมัคร : บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัคร: 30 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อ : ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 5 กรกฎาคม 2565

ติดต่อ คณะแพทยศาสตร์ 02-8006800 ต่อ 2032

สอบถาม และส่งเอกสารหลักฐานได้ที่  สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ,อ.ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณ์ 080-149-5693 ,ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ 081-635-2536

 

ตำแหน่งที่ 2 จ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา)

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน :-

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านจุลชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงาน :  ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรีคลินิก

ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ)

  1. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

เปิดรับสมัคร : บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อ : ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 20 มิถุนายน 2565

ติดต่อคณะแพทยศาสตร์ 02-8006800 ต่อ 2032

สอบถามและส่งเอกสารหลักฐานได้ที่  สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ , อ.ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณ์ 080-149-5693 ,ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ 081-635-2536Back