ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มกธ. จับมือภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม พัฒนาชุมชนตลาดสามชุกร้อยปีด้วยศิลปะร่วมสมัย “Sam Chuk Street Art”

− Apr 11,2022 −

        รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานร่วมส่งมอบผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย (Contemporary arts) ในกิจกรรม “สามชุกสตรีทอาร์ท” (Street Art Sam Chuk)  ให้แก่ชุมชนตลาดสามชุกร้อยปีตามโครงการพัฒนาตลาดสามชุกร้อยปี  จ.สุพรรณบุรี ในเชิงอนุรักษ์ผ่านศิลปกรรมกับชุมชน  เพื่อรองรับหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)  

         กิจกรรมดังกล่าว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์พร้อมภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม 13 สถาบัน  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์  และเครือข่ายการพัฒนาตลาดสามชุกร้อยปี  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในเชิงอนุรักษ์ผ่านศิลปกรรมกับชุมชนตลาดสามชุกร้อยปีในรูปแบบของจิตรกรรมบนพื้นที่สาธารณะ  และศิลปะจัดวาง  เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนผสมผสานกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่คงอยู่คู่กับชุมชนโบราณดังกล่าวอย่างยั่งยืน  ซึ่งผลงานศิลปกรรมดังกล่าวเปิดให้นักท่องเทียว  หรือผู้ที่สนใจเข้าชมแล้ว  
        ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง อว. ได้ร่วมมอบธง “สามชุก สตรีทอาร์ต” และเกียรติบัตรแก่ศิลปินในภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรมด้วย  โดยมี ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย  สดภิบาล  ประธานโครงการฯ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ  เถาทอง  ที่ปรึกษาโครงการฯ  อาจารย์เมธาสิทธิ์  อัดดก  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์  คณาจารย์  ศิลปิน  นักศึกษาในภาคีเครือเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม  ตลอดจนประชาชนในชุมชนตลาดสามชุกร้อยปีเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วย  เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back