ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564

− Apr 04,2022 −

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 โดยมีดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 6,010 คน
ในการนี้ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โอกาสนี้มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสาธารณะ สมควรได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 4 คน โดยสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีมติเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแก่พระเทพประสิทธิมนต์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจแก่ นายลี ยง พัด (H.E.Oknha Ly Yong Phat) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แก่ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ และศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการศิลปกรรมแก่ ศาสตราจารย์ จาง เผิง (Professor Zhang Peng)
นอกจากนี้ยังมี ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง (เอิร์น) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมด้วย เหล่าดารา ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และสื่อมวลชนที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ (จันทร์เพ็ญ คงประกอบ), กิตติคุณ คำเพราะ (โฟกัส AF12) ครูบอย-สมพงษ์ คำแก้ว, กันกัน-ณัฐวัฒน์ ชัยณรงค์โสภณ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ร.ต.หญิง ธัญลักษณ์ โชคธนเดช (พลอยใส AF12) แม็กกี้-อาภา ภาวิไล แหวด- อรอนงค์ คงประกอบ ต้อย- วันเพ็ญ เดชเดชา สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ พรฟ้า-ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ ธนภณ โอภาสธัญกร (ต้อม นิรันดร์) ริช่า-ณราวดี รัตนโชภาคิญ ก็อปปี้-จิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร ตุ๊ก-อัญชลี พุทธวงษ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, เอ็ม-ภูกิจ สุรัติรางคกุล (เอ็ม ) สำเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) และ บ๊อบ-จุมพล โพธิสุวรรณ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back