ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบหมวก ตราสัญลักษณ์ดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาลสร้างความรับผิดชอบ และเคารพในวิชาชีพ

− Mar 04,2022 −

      รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหมวก ตราสัญลักษณ์และดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิท
ยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล และยังเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้นักศึกษารักและเคารพในวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งเป็นเครื่องหมายเตือนใจว่าเป็นก้าวแรกของนักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาลต่อไป

      ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วย โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับนักศึกษาไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ หอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back