ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

กทม-รพ.ราชพิพัฒน์-มกธ. ร่วมวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา” มุ่งพัฒนา นศ-บุคลากรทางการแพทย์ทัดเทียมนานาชาติ

− Feb 15,2022 −

         กทม-รพ.ราชพิพัฒน์-มกธ. ร่วมวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา” มุ่งพัฒนา นศ-บุคลากรทางการแพทย์ทัดเทียมนานาชาติ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วย นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และโปรยข้าวตอกดอกไม้ ประธานคณะสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถาประกอบพิธีดังกล่าวด้วย โดยมีคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

         รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาเป็นอาคารที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน เพราะฉะนั้น พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษานั้นถือเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อบุคลากรของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งจะเป็นอาคารที่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนในชั้นคลินิก “วันนี้เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นวันแห่งความสุขวันหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เมื่อจัดตั้งได้แล้วก็สร้างอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนชั้นคลินิก และยังมีโครงการที่จะพัฒนาร่วมกันอีกหลาย ๆ โครงการ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าว

         การก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น บนพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,500 ตารางเมตร โดยได้รับความอุปถัมภ์อาคารดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก และเป็นแหล่งฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ให้มีศักยภาพทางวิชาชีพที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เห็นความสำคัญในด้านการเรียนการสอนที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ รวมถึงบุคลากรที่สำคัญทางการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการผลิตแพทย์ โดยให้การสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา การให้บริการ และการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมมือรับเป็นสถาบันร่วมสอนให้การสนับสนุน และร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back