ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มกธ.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 วันที่ 2 - 3 เมษายน 2565

− Feb 04,2022 −

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เวลา 18.00 น. ในการนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะจัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร และพิธีรับปริญญาบัตรในวันเดียวกัน โดยวันที่ 2 เมษายน 2565 บัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ ทันตแพทยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนวันที่ 3 เมษายน 2565 บัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธี ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บัญชี ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาลงทะเบียนเพื่อร่วมในพิธีดังกล่าวในเวลา 9.00 น

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back