ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ปีการศึกษา 2564 ย้ำความพร้อมหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

− Jan 11,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) โดยคณะศึกษาศาสตร์  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning University)  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2564  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ  ซึ่งใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์”  โดยมี รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวเปิดการปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาจีนในกิจกรรมดังกล่าว  และ Professor Zhang Peng  ผู้แทนผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง  กล่าวทักทายและให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษาจีนด้วย    
        ในการนี้  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี คณะดุริยางคศาสตร์  ผศ.ดร.กมลมาลย์  ไชยศิริธัญญา  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  รศ.ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  และอาจารย์ เมธาสิทธิ์  อัดดก  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาจีน  และกล่าวย้ำความพร้อมด้านมาตรฐานหลักสูตร  ความพร้อมของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลนักศึกษา  และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ เตรียมไว้สำหรับนักศึกษา  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจีนทุกระดับด้วย  ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศดังกล่าวจัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back