ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1– 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

− Nov 15,2021 −

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 1– 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564  ภาคเรียนที่ 2  ให้ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้กู้ขอเบิกในภาคเรียนนี้และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564  ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี

2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเองได้ในแอปพลิเคชัน กยศ.connect หรือระบบ DSL

          วิธีลงนามและเอกสารประกอบการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม มีดังนี้

          1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 3 แผ่น

    - กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์แล้ว นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและต้องมีพยานลงนามมาด้วย 1 คน

    - กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามตามชื่อที่ปรากฏในแบบยืนยันและต้องมีพยานลงนามมาด้วย 1 คน

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม 3 แผ่น

    -  กรณีที่มีผู้แทนโดยชอบธรรมลงนาม ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมมาด้วย 3 แผ่น

               (สำเนาบัตรประชาชนทุกแผ่นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อจากเจ้าของเอกสารด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)

 

 

*** ผู้กู้ยืมเก็บเอกสารฉบับจริงไว้เอง 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืม

*** ผู้กู้ยืมส่งเอกสารฉบับจริงให้สถานศึกษา 2 ชุด เพื่อนำส่งธนาคาร

 

          การจัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมที่ฝ่ายกองทุนได้  สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังนี้

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ห้องกองทุนกู้ยืม)

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170


วิธีการบันทึกค่าเล่าเรียนและตัวอย่างการลงนามBack