ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์และรับรองสถาบัน ปีการศึกษา 2564 จากทันตแพทยสภา

− Aug 11,2021 −
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์และรับรองสถาบัน ปีการศึกษา 2564 จากทันตแพทยสภา โดยมี รองศาสตราจารย์ ทพ.ประทีป พันธุมวนิช เป็นประธานคณะอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back