ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องแนวทางการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564

− Aug 06,2021 −

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 2–4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ให้ดำเนินการติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมโดยหักส่วนลดที่รัฐบาลสนับสนุนแล้ว ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564 ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี

2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเองได้ในแอปพลิเคชัน กยศ.connect หรือระบบ DSL วิธีลงนามและเอกสารประกอบการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม มีดังนี้

      1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 3 แผ่น - กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์แล้ว นักศึกษาลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเพียงคนเดียว - กรณีที่ผู้กู้ยืมอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามตามชื่อที่ปรากฏในแบบยืนยันและต้องมี พยานลงนามมาด้วย 2 คน

      2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม 3 แผ่น - กรณีที่มีผู้แทนโดยชอบธรรมลงนาม ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมมาด้วย 3 แผ่น (สำเนาบัตรประชาชนทุกแผ่นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อจากเจ้าของเอกสารด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)

*** ผู้กู้ยืมเก็บเอกสารฉบับจริงไว้เอง 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืม *** ผู้กู้ยืมส่งเอกสารฉบับจริงให้สถานศึกษา 2 ชุด เพื่อนำส่งธนาคาร การจัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมที่ฝ่ายกองทุนได้ สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ห้องกองทุนกู้ยืม) 16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170


ตัวอย่างการบันทึกการกู้ยืมใน กยศ connectBack