ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

− Jul 21,2021 −

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร์

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  เป็นต้นไป ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

........................................

คุณสมบัติการสมัคร

  1. จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ คณิตย์, ศิลป์ภาษาและศิลป์คำนวณ
  2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก.
  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้พิการ หรือ เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 สอบรอบที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม2564 สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เวลา 9.00-15.00

 รายวิชาที่สอบคัดเลือก  ความรอบคอบ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     


สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเวลา 13.30-15.00 น.

ประกาศผลสอบพร้อมลงทะเบียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564


 Back