ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี วางมาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัย พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่ ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเข้มงวด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

− May 30,2021 −

ม.กรุงเทพธนบุรี  วางมาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัย พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่  ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเข้มงวด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

        รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบนโยบายกำหนดมาตรการรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่  โดยให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ  กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาอย่างเข้มงวด  พร้อมทั้งให้ตรวจตราหมั่นดูแลความสะอาดด้วยการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  เช่น  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน  สำนักวิทยบริการ  ห้องประชุม  ศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  หอพักนักศึกษา  โรงอาหาร  สตูดิโอของสถานีโทรทัศน์ BTU Channel  รวมทั้งภายในอาคารสำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น  
        นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยฯ ยังได้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดเรียงเก้าอี้สำหรับผู้เรียน  โดยเว้นระยะห่าง  พร้อมทั้งทำความละอาดห้องเรียน  และเช็ดโต๊ะ  เก้าอี้  หน้าต่าง  ประตูและลูกบิด  และทำความสะอาดพื้นอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยดังกล่าว  เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความมั่นใจ  เชื่อมั่นในความปลอดภัย  และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2564  หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ  
        อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยฯ ยังคงปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศของกรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้  เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัยด้านสาธารณสุข  และการมีส่วนร่วมทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ ได้วางมาตรการให้คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาทุกคน  รวมถึงผู้มาติดต่อประสานงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  รวมทั้งกำหนดทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งจุดเฝ้าระวังคัดกรองป้องกัน  โดยให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด  เพื่อป้องกันและลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดซ้ำของโรคดังกล่าวด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back