ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

− Mar 23,2021 −

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 2-4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ให้ดำเนินการลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล DSL ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านช่องทาง Mobile Application "กยศ. Conncc" ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ OS และ Android

2. ผ่านทางเว็บไซต์ https:/wsa.dsl.studentloan.or.th

ทั้งนี้นักศึกษาคนใดที่มีการลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน "กยศ. Connec" ไว้แล้วไม่ต้องลงเบียนซ้ำอีกสำหรับการเซ็นแบบขืนขันก่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ เ ปีการศึกษา 2564 ทางฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมจะประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป
Back