ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คว้าตำแหน่ง “MISTER I CAN DO IT THAILAND 2021”

− Mar 23,2021 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  แสดงความยินดีกับนายธนวัฒน์  ระย้า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (สื่อความหมาย) ได้รับตำแหน่ง “MISTER I CAN DO IT THAILAND 2021”  โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลต้นแบบที่มีทักษะความสามารถเฉพาะด้าน  และส่งเสริมบุคคลให้เป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจกับผู้บกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทยรวมถึงผู้พิการทุก ๆ ด้าน  และประชาชนทั่วไปด้วย 
        ในการนี้  ผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  พร้อมด้วยคุณอคิน  จินา  รองประธาน PROJECT I CAN DO IT THAILAND  มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ สำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back