ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนานักวิจัย เปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

− Feb 10,2021 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”  จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมี รศ.ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย  หัวข้อ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย”  และหัวข้อ “แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย”    
เพื่อส่งเสริมพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปเป็นหลักพื้นฐานในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ต่อไป
       ในการนี้มีผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง  พร้อมทั้งร่วมอภิปราย  ซักถามข้อสงสัยต่อวิทยากร  และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าวด้วย ณ ห้อง 19101 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back