ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ระลอกใหม่อย่างเข้มงวด ตามประกาศของกระทรวง อว.

− Dec 23,2020 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือวางมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศของกรุงเทพมหานคร  เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายความร่วมมือความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวที่กำลังระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้วางมาตรการให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อประสานงานจากภายนอกจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  รวมทั้งกำหนดทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตั้งจุดเฝ้าระวังคัดกรองป้องกัน  โดยให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด
        อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือได้ยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back