ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

โครงการ "การพัฒนางานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา"

− Oct 22,2020 −

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ “การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 118 ชั้น 1 อาคารสถาบันภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรฐานสากล และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบุคคลทั่วไปBack