ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

กําหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563

− Oct 21,2020 −

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และ กรอ. ชั้นปีที่ 1-4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมงินต่อในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการยื่นแบบกำขอกู้ยืมผ่าน www.Studentloan.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 และติดต่อฝ่ายกองทุนกู้ยืม ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น1 เพื่อเซ็นแบบยืนยันการกู้ยืม พร้อมสำเนาบัตร

ประชาชน 1 ฉบับ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ กองทุนงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอให้นักศึกษาดำนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กองทุนกำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินในภาคเรียนดังกล่าว
Back