ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมวิจัยแบบ New Normal” ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Oct 04,2020 −

    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมวิจัยแบบ New Normal  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง  ซึ่งจัดโดยนักศึกษาปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี         
       ในการนี้ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางทำวิจัย ให้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วย ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคาร Sports Complex มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back