ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวก หมวกและดวงประทีป และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562

− Sep 11,2020 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวก มอบหมวกและดวงประทีป และมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี  ทุนจิตอาสา  และทุนส่งเสริมการศึกษาด้วย  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back