ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

− Aug 08,2020 −
รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563  เป็นต้นไป ค่าสมัคร 1,000 บาท
 
.................................................
 
คุณสมบัติการสมัคร
1. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก.
สอบรอบที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เวลา 9.00-15.00
รายวิชาที่สอบคัดเลือก ความรอบคอบ - ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์
...................................................
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเวลา 13.30-15.00
ประกาศผลสอบพร้อมลงทะเบียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
...................................................

ติดต่อสอบถามโทร 02 800 6800-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์Back