ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบรางวัลแก่นักศึกษาชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “ตัวห่างไกลใจไม่ห่างครู” ในโอกาสวันไหว้ครู ยุค “New normal” ประจำปี 2563

− Jul 24,2020 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาของคณะต่าง ๆ ที่ชนะการประกวดคลิปวีดิโอตามแนวคิด “ตัวห่างไกลใจไม่ห่างครู”  ในโอกาสวันไหว้ครู ยุคใหม่แบบ “New normal” ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งตัวแทนนักศึกษาของแต่ละคณะเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วยรางวัลความคิดสร้างสรรค์ รางวัลละ 5,000 บาท มี 2 รางวัล  ได้แก่  นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์  และคณะดุริรางคศาสตร์  รางวัลขวัญใจอธิการบดี รางวัลละ 5,000 บาท มี 3 รางวัล ได้แก่ นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  และนักศึกษาจีน  รางวัลความตั้งใจ รางวัลละ 2,000 บาท  มี 11 รางวัล  ได้แก่  นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ  คณะนิติศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะบัญชี  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ  อาคารสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back