ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอบทความ ตามรูปแบบที่กำหนดในงานประชุมวิชาการ

− May 13,2020 −

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอบทความ ตามรูปแบบที่กำหนดในงานประชุมวิชาการ โดย ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.Back