ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” ผ่านระบบ VDO Conference

− Apr 28,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน (Research and Innovation for the Development of  Social toward Sustainability)  เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะเชิงแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาสังคมไทยให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ  โดยการประชุมเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ใช้รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบ VDO Conference  ซึ่งมีนักวิชาการ คณาจารย์ภายนอกทั้งชาวไทย  และชาวต่างประเทศรวมทั้งนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวกว่า 300 คน ทั้งนี้มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back