ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ “ศตวรรษใหม่แห่งการพัฒนา : การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต”

− Mar 02,2020 −

 รศ.ดร.ศิริอร  สินธุ  อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 ผศ.นพ.พิสนธิ์  จงตระกูล อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “จุดเปลี่ยนระบบสุขภาพไทย : กระบวนทํศน์ใหม่ในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ”  และหัวข้อ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยปฐมภูมิ”  ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปี  คณะพยาบาลศาสตร์  “ศตวรรษใหม่แห่งการพัฒนา : การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต”  โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ให้การต้อนรับ และเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้มีผู้บริหาร  คณาจารย์  นักวิชาการและบุคลากรทางการพยาบาล  ตลอดจนนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมการประชุมด้วย
            ในการนี้  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ยังได้จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิในยุค Thailand 4.0” โดย รศ.วิจิตรา  กุสุมภ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์  และการเสวนาหัวข้อ “การวิจัย Routine to Research” โดย รศ.ดร.สุลี  ทองวิเชียร  ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  อาจารย์ปุณณิภัสส์  อริยะปรานต์  พว.อารีย์  ธวัชฒพานันท์  และพว.จุไรรัตน์  บุญสัตย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจาก รพ.กระทุ่มแบน  และรพ.สามพรานไร่ขิง  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 ม.กรุงเทพธนบุรี  ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back