ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ขั้นตอนการสอบเทียบโอน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2562

− Feb 12,2020 −

ขั้นตอนการสอบเทียบโอน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

1. นักศึกษา รหัส (61,60,59,58) มาเขียนใบคำร้องขอสอบเทียบโอน วช.055 (ไม่จำกัดจำนวนรายวิชาที่ลงสอบ)ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 9 มีนาคม 2563

2. นักศึกษาไปชำระค่าสอบเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาท ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 9 มีนาคม 2563

3. ยื่นสำเนาแบบคำร้อง วช.055 , วุฒิการศึกษาที่จบ ปวส. , ใบเสร็จชำระเงิน ที่สำนักวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 9 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบเทียบโอน ต้องจบ ปวส. เท่านั้นBack