ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

โครงการสัมมนาวิชาการ Smart Leadership 4.0 ภาวะผู้นำยุคใหม่

− Nov 15,2019 −

นักศึกษาปริญญาโท MBA29 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การตลาด และการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Smart Leadership 4.0 ภาวะผู้นำยุคใหม่  บรรยายโดยท่าน ผศ. ดร. กรัณย์พล วิวรรธมงคล  ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องสัมมนาโรงแรมเขาใหญ่สายธารรีสอร์ท  จังหวัด นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ ความรู้มาใช้เชิงสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้มี การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วพบว่าการจัดการการศึกษา หรือระบบบริหาร การศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

**หมายเหตุ**  หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้

กรุณาติดต่อ คุณยงยุทธ ศรีสวัสดิ์  ประธานโครงการสัมมนา MBA29

เบอร์โทรศัพท์ 081-619-9144Back