ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

บจม.ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบทุนการศึกษา “บัณฑิตพรีเมี่ยม” ประจำปีการศึกษา 2563

− Oct 11,2019 −

       อาจารย์อติวันทร์  ดุริยานนท์  เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านทุนการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษา โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี ดร.ชญาดา  คล่องสั่งสอน  ประธานโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ดังกล่าวด้วย  ซึ่งทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยมมอบให้กับนักศึกษาสาขาการตลาด  สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า  และสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  คณะบริหารธุรกิจ  ทั้งนี้ โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยมเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และบจม.ซีพีออลล์  ตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม” เพื่อร่วมกันสนับสนุนพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพและศักยภาพสูง  และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับตามความต้องการของประเทศ  และสถานประกอบการ  อีกทั้งยังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ บจม.ซีพีออลล์  
        ในการนี้  มีนักเรียนในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  และภาคอีสานตอนบนเข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยมดังกล่าว  ณ โรงแรมท็อปแลนด์  จ.พิษณุโลก  และโรงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร  ระหว่างวันที่ 8 – 9  ตุลาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back