ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

กำหนดการ รายวิชา และ ห้องสอบ เทียบโอนความรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เทอม 1/62

− Oct 02,2019 −

รายวิชา และ ห้องสอบ เทียบโอนความรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เทอม 1/62

วัน – เวลา ห้องสอบ

วิชา

ห้องสอบ

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. - 9.30 น.

ปรัชญาเบื้องต้น

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 2 ห้อง I 209

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. - 11.00 น.

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประชาคมโลก

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 1 ห้อง I 118

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. - 12.30 น.

ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 3 ห้อง I 302

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. - 14.00 น.

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 1 ห้อง I 118

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. - 15.30 น.

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 3 ห้อง I 302

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. - 17.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 2 ห้อง I 209

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. - 18.30 น.

จริยธรรมและทักษะชีวิต

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 1 ห้อง I 118

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. - 9.30 น.

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้/

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 2 ห้อง I 208

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. - 11.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 1 ห้อง I 118

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. - 12.30 น.

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 2 ห้อง I 209

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. - 14.00 น.

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 2 ห้อง I 208

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. - 15.30 น.

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 1 ห้อง I 118

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. - 17.00 น.

จิตวิทยาทั่วไป

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 2 ห้อง I 209

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. - 18.30 น.

หลักสถิติ

อาคาร INTERNATIONAL ชั้น 1 ห้อง I 118

******* นักศึกษา ห้ามลืมบัตรสอบเทียบโอน นะคะ*******


<< DOWNLOAD>>Back