ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับโล่เชิดชูเกียรติ สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น

− Sep 13,2019 −

 ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมือง  โดยสำนักงาน กศน.กทม.  พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและเครือข่ายต่าง ๆ  โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เข้ารับโล่ดังกล่าว  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในฐานะที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันเครือข่ายผู้สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น  และเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  และเสียสละเสมอมา  ณ  อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back