ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

− Sep 11,2019 −

 ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.สถิตย์  นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก  และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธบุรี  ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2561  โดย รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม  ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการ  เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีผลการดำเนินงานผ่านทุกองค์ประกอบและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ณ อาคารสำนักอธิการบดี  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back