ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

− Sep 10,2019 −

รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวต้อนรับ พร้อมผู้บริหาร ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.สถิตย์  นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก  และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธบุรี  ให้การต้อนรับ 
        ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้สัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต  คณบดีทุกคณะ  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทน บุคคลากรประจำคณะและหน่วยงาน  ผู้แทนองค์การนักศึกษา  และผู้แทนนักศึกษา  พร้อมตรวจเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์  การตรวจเยี่ยมการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส  และอาคารสำนักอธิการบดี  ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back