ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

− Aug 27,2019 −

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฏีบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2561  
        ในการนี้ พลเอก เชษฐา  ฐานะจาโร  นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ  ณ อาคารชาญชัย  อเคเดียม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562
        โอกาสนี้มีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสาธารณะ สมควรได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รวม  3  คน  คือ  ดร.อรุโณชา  ภาณุพันธุ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด  ผู้ผลิตละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส  สาขาบริหารธุรกิจ  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พรเพชร  วิชตชลชัย  ประธานวุฒิสภา  และท่านพลเอกบัณฑิตย์  บุณยะปาน  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
         นอกจากนี้ยังมีเหล่าดารา นักแสดง สื่อมวลชนสำเร็จการศึกษา ดังนี้  ม่านฟ้า-อรปรภัตร  จันทรสาขา  อดีตนักแสดง  นุ้ย-เกศริน เอกธวัชกุล อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ ครู วิทยากร และนักแสดง  เชอรี่-เมลิสา  มหาพล  อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2006  สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ปลา-ปรภัสสร วรสิรินดา  มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014  ปริญญาโทรัฐศาสตร์ หลักสูตร “NEWERA”  สรีวันท์  วาทะวัฒนะ  ดุริยางคศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  เนส-ณินท์   พัฒนกูลกิจ  นักแสดง  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด  และโดม-กฤษดา  ตุลาธร  นักแสดง และตำแหน่งเทพบุตรพญานคร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปริญญาตรีดุริยางคศาสตร์ สาขาสหวิทยาการดนตรี
        สำหรับนักกีฬาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ได้แก่  นักกีฬาเพาะกาย  ได้แก่  น.ส.นงเยาว์  โกสีนาม  นายสหรัฐ  เคลือบมาศ  จ่าอากาศเอกหญิง อาจารี  แท่นทรัพย์  นายวิษณุ  แรงดี  และนายสมเกียรติ  เกิดอนันต์  กีฬากรีฑา  ได้แก่  น.ส.สุนิสา  โคตรสีเมือง  กีฬาเทควันโด  ได้แก่  นายณัฐพงษ์  เทวะเวชพงษ์  และ ส.ท.พีระเทพ  ศิลาอ่อน  กีฬาพายเรือ  ได้แก่  น.ส.เมธินี  ระรื่น  และนางรจนา  รักเหล่า  กีฬายิงปืน  ได้แก่  น.ส.ภัทราภรณ์  พิมพ์พันธุ์  และ ส.ต.ท.ภานุ  สุธีรศักดิ์  
       นักกีฬาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้แก่  พันจ่าเอก ดำรงศักดิ์  สร้อยศรี  นักกีฬาแบดมินตัน  ได้แก่  นายนันทกานต์  ยอดไพสง  นักกีฬากรีฑา ได้แก่  น.ส.จารุวรรณ  สร้อยเสนา  น.ส.ปานวาศ  กิมสร้าง  น.ส.นันทกา  รักษาไวย์  นายธวัฒ  คชินทร์  นายรัตนพล  โสวัน  และ นายปรณต  ภู่ระหงษ์   นักกีฬาเทควันโด  ได้แก่  น.ส.กาญจนา  สุขีวาส  นักกีฬาว่ายน้ำ  ได้แก่  น.ส.ภัทรวดี  กิตติยะ  และนักกีฬายิงปืน  ได้แก่  นายศุภฤกษ์  วิจารณ์

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back