ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะอนุกรรมการฯ จากทันตแพทยสภา ตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี มีมติผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวชี้วัด

− Jul 15,2019 −

 รศ.ทพ.อินทรพล  หอวิจิตร  ประธานอนุกรรมการประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบัน  พร้อมคณะจากทันตแพทยสภามาร่วมประชุมกับผู้บริหาร  คณาจารย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  ให้การต้อนรับ  เพื่อตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
          ในการนี้  ภายหลังจากการตรวจเยี่ยมดังกล่าว  คณะอนุกรรมการฯ จากทันตแพทยสภาได้แจ้งมติให้หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่เสนอของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทันตแพทยสภาทุกตัวชี้วัด  และคณะอนุกรรมการฯ จะนำผลการตรวจประเมินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาในขั้นตอนต่อไป

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back