ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

บจม.ซีพีออลล์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามความมือผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”

− Jun 26,2019 −

ดร.นัชชา  เทียมพิทักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย  และ ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม”  เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูง  และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ  อีกทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯ กับบริษัทดังกล่าว  
          ในการนี้  บจม.ซีพีออลล์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม” จำนวน  224,000 บาท  โดยมี ดร.กิตติ  รัตนราษี  ผู้จัดการทั่วไป  บจม.ซีพีออลล์  ผศ.เสงี่ยม  บุษบาบาน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดร.ชญาดา  คล่องสั่งสอน  ประธานโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของ บจม.ซีพีออลล์  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back