ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

พิธีมอบเข็มความเป็นครู เพื่อก้าวสู่ความพร้อมที่จะออกไปเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jun 26,2019 −

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย  ที่ได้ผ่านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนเข้ามาถึงพิธีมอบเข็มความเป็นครู เพื่อก้าวสู่ความพร้อมที่จะออกไปเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และก้าวสู่ความเป็น"ครูที่ดี" ของสังคมต่อไป

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back