ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

− May 29,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีนักศึกษาทยอยมารายงานตัวอย่างคับคั่ง  เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ตามความสนใจ  โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  และคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก  และให้คำแนะนำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา  อาทิ  การตรวจสอบเอกสารการสมัคร  งานทะเบียนและทำบัตรนักศึกษา  การชำระเงิน  การให้คำปรึกษาและรับเอกสารการขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมรับเปิดบัญชี กยศ. การทำบัตรสุขภาพ  การรับสมัครทุนนักกีฬา  การรับจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562  ณ  อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back