ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรีจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

− Apr 30,2019 −

          ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อเผยแพร่  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ความเข้าใจ  และเพิ่มทักษะเชิงแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาสังคมไทยให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่สนใจ  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21” อีกด้วย  ซึ่งมีคณาจารย์  นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง

ในการนี้  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  ชั้น 2 ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  28  เมษายน 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back