ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน ทุ่ม 111 ล้าน ติดตั้งโซล่าเซลล์-ลดพลังงาน

− Mar 21,2019 −

 ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  ลดจำนวนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น  และมุ่งเน้นที่จะผลิตพลังงานสะอาด  เพื่อใช้เองภายในมหาวิทยาลัยฯ  จึงทุ่มเงินลงทุน  111 ล้านบาท  เพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop)  ของอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ  สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 3 เม็กกะวัตต์ หรือ 8,956 แผง  จึงได้ลงนามสัญญาการจัดการพลังงานด้วยระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท เอเซียนโซล่าร์ จำกัด  โดยคุณประมวล  บุตรดา  ประธานกรรมการ  บริษัท  เอเซียนโซล่าร์  จำกัด  พร้อมด้วย ผศ.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คุณสุวิไล  โล่สถิตย์มณฑล  กรรมการบริหาร  บริษัท  เอเซียนโซล่าร์  จำกัด  ร่วมลงนามด้วย  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงาน  และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง  ณ อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562    
            มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกที่เป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงาน  เพื่อลดภาวะโลกร้อน  และมุ่งพัฒนาการผลิตพลังงานสะอาดปราศจากมลภาวะมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย  เนื่องจากในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นปัญหาระดับโลก  และเป็นปัญหาที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตระหนัก  และให้ความสำคัญในการเป็นแนวร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  อีกทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคม  เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ  มีความรู้  มีทักษะความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับสังคม  ระดับประเทศ  และสามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการสร้างสรรค์สังคมได้  ด้วยเหตุนี้  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังค่านิยมในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย  และสังคมโลกแก่นักศึกษาและบัณฑิต  
           นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว  นอกจากจะสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าแล้ว  ยังจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ  4  ล้านหน่วยต่อปี  หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งผลลัพธ์ด้านพลังงานดังกล่าว  แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าทั้งในแง่ของการประหยัดค่าไฟฟ้า  และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านพลังงานไปอีกมิติหนึ่ง  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  และบุคคลภายนอกที่สนใจเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย
           ในการนี้  บริษัท เอเซียนโซลาร์ จำกัด ยังจะมอบทุนการศึกษาจำนวน  1 แสนบาทต่อปีเป็นเวลา  10 ปี  ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้ารับทุนดังกล่าวอีกครั้ง  และยังจะจัดโครงการประกวดการเขียนบทความเกี่ยวกับ “สถาบันการศึกษากับการประหยัดพลังงาน”  ทั้งในระดับนักศึกษา  และระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับเงินรางวัล จำนวน  50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน  30,000 บาท  และรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน  20,000 บาท  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  081 484 3327

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back