ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มสัญลักษณ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

− Mar 17,2019 −

  ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มสัญลักษณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8  พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 และพิธีมอบหมวกพยาบาลและดวงประทีปให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  รุ่นที่ 10  คณะพยาบาลศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2561  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย
          ในการนี้  ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  ได้มอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี  และทุนจิตอาสาพร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา  จำนวน  41 ทุน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมมอบทุนการศึกษาสมทบประเภททุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาด้วย  ประกอบด้วยทุนการศึกษาจาก ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พล.อ.ดร.วิชิต  ยาทิพย์  นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดร.เสงี่ยม  บุญมีฤทธิ์  อุปนายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผศ.ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  ที่ปรึกษาสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดร.สุธาทิพย์  ทั่วจบ  ผู้ช่วยอธิการบดี  และดร.สุวิมล  จอดพิมาย  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back