ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

กทม.จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุ

− Mar 16,2019 −

   นพ.พิชญา  นาควัชระ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  และผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย นพ.สมชาย  จึงมีโชค  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  ศ.นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมีผู้บริหาร  บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง  ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  
          การลงนามความร่วมมือดังกล่าว  กรุงเทพมหานครจะให้การสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา  การวิจัยทางการแพทย์  และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยมีสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยจะเป็นสถาบันร่วมสอน  และให้การสนับสนุนร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยโรงพยาบาลที่จะรับผิดชอบดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว  ได้แก่  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์  ชุตินฺธโร อุทิศ  และศูนย์บริการสาธารณสุข  สำนักอนามัยในพื้นที่เป็นสถานศึกษาและฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ชุมชน  ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก  และเป็นแหล่งฝึกอบรมของแพทย์  เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้มีศักยภาพทางการแพทย์ที่สามารถตอบสนอง  และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
          นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) และสามารถเข้าฐานข้อมูลระบบ Medline ได้  ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการผลิตแพทย์  เพื่อรองรับการบริการด้านสุขภาพของสังคมแล้ว  ยังจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะทำงานในโรงพยาบาล  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  หรือเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดของหน่วยงานดังกล่าว  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back