ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562

− Mar 11,2019 −

ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ "เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" (Moving Towards Thailand's Future Economy with Science, Technology and Innovation) ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ลงทะเบียนฟรี  www.nstda.or.th/nac

 Back