ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สื่อเผยแพร่เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

− Feb 21,2019 −

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาและปกป้องคุ้มครองเด้กและเยาวชน รวมทั้งการจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ  และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆในพื้นที่  โดยส่งข้อมูลให้แก่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสื่อเผยแพร่ DownloadBack