ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21" Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century ID

− Feb 04,2019 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี The Seven National  Symposium Concerning the Research Work Presentation at BTU "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21" Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century IDTS21 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

เอกสารและแบบฟอร์ม Download Back