ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 5

− Jan 23,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง  รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล 

                  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในวิชาชีพการพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นวิชาที่สำคัญ เพื่อสอนนักศึกษาให้สามารถฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานที่จริงได้ จึงต้องการอาจารย์คลินิกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรมาโดยตลอด           

ดังนั้นมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมสร้างให้พยาบาลพี่เลี้ยง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอนในคลินิก สามารถเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในคลินิก การส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน วิธีการสอนในคลินิกแบบต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพ และวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่ทันยุคสมัย

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้กระบวนการสอนในคลินิก และประเมินผลการสอนในสถานที่จริงได้เหมาะสม

3) เพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลพี่เลี่ยงและอาจารย์พยาบาลได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาทักษะการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีศักยภาพด้วยตนเอง

4) ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการเพิ่มศักยภาพการทำงาน และเป็นแม่แบบทางการพยาบาลได้

การจัดการอบรม

· บรรยายโดยวิทยากร

· ประชุมย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

· ฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อยและ ประเมินผล

· วิเคราะห์กรณีศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อม และ เต็มใจร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการผลิตบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสภาการพยาบาลโดยมีเจตคติที่ดีต่อการสอนในคลินิก และแสดงบทบาทพยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับนักศึกษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการอบรม

- พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 30 คน

- อบรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ —1 มีนาคม2562 รวมระยะเวลา 5 วัน

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก ขอให้เบิกจากต้นสังกัด

สถานที่

ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หมดเขตรับสมัครเข้ารับการอบรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 **รับจำนวนจำกัด**

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อ

อาจารย์อิศราภรณ์ โนยะราช   โทร 086-0447610

 Back