ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมการเสวนา “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน”

− Nov 29,2018 −

ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน”  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  กล่าวรายงานถึงความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว  พร้อมกล่าวเปิดการเสวนา  และกล่าวต้อนรับ ท่านสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง  ในโอกาสมาเป็นประธานการเสวนาและกล่าวปาฐกถา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากผู้แทนหลายภาคส่วน  เช่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ผู้แทนครูและนักเรียน  เป็นต้น   
           ในการนี้  คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์  ได้เข้าร่วมรับฟังการเสาวนาดังกล่าวด้วย  ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 ชั้น 2  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back